Ο Μοροζίνι κυριεύει την Κόρινθο, 7 Αυγούστου 1687

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2015/08/1687.jpg?w=640&h=239

Αποψη της πόλης και του παλατιού της Κορίνθου, που εγκατέλειψαν οι Τούρκοι, έτος 1687 (Τίτλος της χαλκογραφίας)

Ψηφιοθήκη ΑΠΘ

Μετά τις νίκες του Königsmarck στον Πατραϊκό κόλπο…

https://galanoleykoblog.files.wordpress.com/2017/08/cebacf8ccf81ceb9cebdceb8cebfcf827-8-1687.jpg?w=640

Ιστορία της τουρκοκρατίας και της ενετοκρατίας στην Ελλάδα (G. Finley)

This entry was posted in ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. Bookmark the permalink.