Βαθύ Σάμου, 18 Απριλίου 1821. Ο Κωνσταντής Λαχανάς κηρύσσει την Επανάσταση

https://www.isamos.gr/wp-content/uploads/2015/10/laxanas1.jpgΤον Φεβρουάριο του 1819, ο Κωνσταντής Λαχανάς μυήθηκε από τον Γεράσιμο Σβορώνο στη Φιλική Εταιρεία. Όταν κηρύχτηκε η επανάσταση του 1821, ο Καπετάν Κωνσταντής υπήρξε ο πρώτος που στις 18 Απριλίου 1821 κήρυξε την επανάσταση στην Σάμο υψώνοντας τη σημαία της επανάστασης (μια σημαία γαλάζια με σταυρό άσπρο στη μέση και γύρω του τις λέξεις «ελευθερία ή θάνατος») στη θέση Πηγαδάκι του Άνω Βαθέως, χτυπώντας τις καμπάνες και καλώντας όλους τους Σάμιους να αγωνισθούν υπέρ της απελευθέρωσης της πατρίδας.

isamos.gr

Την 17 απριλίου έρριψαν άγκυραν εις το στενόν της Μυκάλης δύο σπετσιωτικά πλοία. Η εμφάνισις αυτών υπό την νεοφανή σημαίαν της ελευθερίας έβαλεν άνω κάτω την Σάμον όλην, και έγινεν αφορμή ν’ αποστατήση την αυτήν ημέραν το Βαθύ. Την δε επελθούσαν νύκτα ώρμησάν τινες των κατοίκων της κωμοπόλεως εκείνης και έσφαξαν τους ενδιατρίβοντας χάριν εμπορίου φιλησύχους Τούρκους αντί να τους αποβιβάσωσιν αβλαβείς εις την αντικρύ ξηράν, ως μήτε αντιτείναντας μήτε επιφόβους όντας. Μετά δε την σκληράν ταύτην και αδικαιολόγητον πράξιν ητοιμάσθησαν να μεταβώσιν εις την Χ ώ ρ α ν, πρωτεύουσαν της Σάμου, κατοικουμένην υπό 1500 ψυχών επί σκοπώ να φονεύσωσι τους ενδιατρίβοντας Τούρκους και τον αγάν και τον καδήν. Αλλ’ οι προεστώτες της Χώρας, μη θέλοντες την επανάστασιν, και συστήσαντες φρουράν εξ 100 οπλοφόρων, εματαίωσαν την επαπειλουμένην εισβολήν και την μελετωμένην φθοράν των Τούρκων· παρεκάλεσαν δε και τον εν Κουσαντασίω Ελέζογλουν και τον μπέην της Ρόδου να στείλωσιν, ο μεν πρώτος χιλίους στρατιώτας, ο δε δεύτερος πλοίον εις παύσιν των εν τη νήσω αναφυεισών ταραχών και εις σύλληψιν των αποστατών· ιδόντες όμως μετ’ ολίγον, ότι το επαναστατικόν πνεύμα διεχέετο καθ’ όλην την νήσον, δεν ανέμειναν την ζητηθείσαν δύναμιν, αλλ’ απέπεμψαν τους παρ’ αυτοίς Τούρκους κρυφίως επί την άντικρυς Ασίαν εις λύτρωσιν από αφεύκτου και αδίκου θανάτου. Τούτου γενομένου, όλη η νήσος και αυτή η Χ ώ ρ α, ήσαν εντός ολίγων ημερών εις πλήρη επανάστασιν παρά την γνώμην των προεστώτων.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Advertisements
This entry was posted in 1821, ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Bookmark the permalink.